portraita

.
Παραδίνοντας στο αναγνωστικό κοινό το βιβλίο αυτό, αισθάνομαι ευτυχής, γιατί πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο σε όσους νιώθουν ότι δεν έπαψαν να είναι Σαρακατσαναίοι, σ' αυτούς που αισθάνονται την ανάγκη ή έχουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον να γνωρίσουν ποιοι είναι οι Σαρακατσαναίοι και, τέλος, σε όποιον ε-πιστήμονα ενδιαφέρεται να μελετήσει και να βρει χρήσιμα στοιχεία για τον Παρα­δοσιακό βίο των Σαρακατσαναίων, αλλά και για τους Σαρακατσαναίους του «σή­μερα».

Πιστεύω ακόμα πως θα αποτελέσει πολύτιμη πηγή για τους μεταγενέστε­ρους ερευνητές, γιατί τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο είναι καρπός πολύχρονης και κοπιαστικής έρευνας, το υλικό της οποίας αντλήθηκε από τις αστείρευτες πηγές της ζωντανής λαϊκής παράδοσης, τους ίδιους τους Σαρακατσαναίους δηλαδή, που έζη­σαν ή ζουν ακόμα στη στάνη, και τεκμηριώθηκε από τα υπάρχοντα σχετικά συγ γράμματα.

Το βιβλίο τιτλοφορείται «Ζωή και Παράδοση των Σαρακατσαναίων», γιατί στις σελίδες του ξεδιπλώνονται — συνδεδεμένες με δυσεύρετο φωτογραφικό υλικό - όλες οι πτυχές της ζωής των Σαρακατσαναίων και περιγράφονται όλα τα στοιχεία της πλούσιας παράδοσης τους με αναφορά και σε ιστορικά στοιχεία.

Νιώθοντας, με την έκδοση του, μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί ένα παλιό μου όνειρο γίνεται πραγματικότητα, αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω ό­λους εκείνους που με κάθε τρόπο με βοήθησαν να το γράψω.

Και πρώτα ευχαριστώ όλους τους πληροφορητές, Σαρακατσαναίους και Σαρακατσάνες, που με προθυμία και καλοσύνη «ανασκάλεψαν» τη μνήμη τους, για να μου προσφέρουν πολύτιμο υλικό ή μου έδωσαν παλιές οικογενειακές τους φωτο­γραφίες και λαογραφικά αντικείμενα για φωτογράφηση.

Ευχαριστώ επίσης την Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου και τους άλ­λους Σαρακατσάνικους Συλλόγους, για τα στοιχεία και τις φωτογραφίες που μου παραχώρησαν.

Ευχαριστίες οφείλω επίσης στον κ. Άγγελο Κίτσιο, δικηγόρο από το Μονοδέντρι Ζαγορίου, για την αποστολή σπάνιων φωτογραφιών από το αρχείο της Ρι-ζαρείου, όπως και στους κ.κ. Γιώργο Κουμπή και Νίκο Μυριούνη, που ευγενικά μου διέθεσαν αξιόλογα ντοκουμέντα για την ιστορία των Κουμπαίων.

Τέλος, ιδιαίτερα πρέπει να ευχαριστήσω και τον κ. Μηνά Αλεξιάδη, επί­κουρο καθηγητή της Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τις οδηγίες του στη διάρθρωση και δομή της ύλης, καθώς και τον κ. Αντώνη Σκεύα, καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που είχε την καλοσύνη να προλογίσει το βιβλίο μου.

Αν το βιβλίο μου αυτό αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα και χρήσιμη λαογρα­φική πηγή τόσο για το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, όσο και για τους μεταγενέστε­ρους επιστήμονες ερευνητές που θα ασχοληθούν με τους Σαρακατσαναίους, τότε θα έχει εκπληρώσει τους στόχους του.Ιωάννινα, Μάρτιος 1990Ευριπίδης Π. Μακρής

Στο Ριζοβούνι της Πρέβεζας γεννήθηκε ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, αλλ' από πέντε χρονών έζησε οτο Κουκούλι Ζαγορίου, όπου έβγαλε και το Δη­μοτικό.

Ανεξίτηλα έμειναν στη μνήμη του βιώματα της παιδικής και νεανικής του η­λικίας από την νομαδική ζωή των Σαρακατσαναίων.

Τελείωσε το Γυμνάσιο Ηγοί'μενίτσας και το 1961 πήρε με άριστα το πτυχίο του δασκάλου από τη Ζ(οσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία.

Μετεκπαιδεύτηκε (1971-73) στο Μαράολειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαί­δευσης και έκαμε μεταπτυχιακέ; irrov.V: στην Παιδαγωγική - Κοινωνιολογία με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. (1974 -77) στο Πανεπιστήμιο του Duisburg.

'Ελαβε μέρος σε σεμινάρια του Ινστιτούτου ALFA στο Πανεπιστήμιο του Ncuss (1978-79) σε θέματα Διδακτικής για αλλοδαπούς μαθητές και δίδαξε σε ελληνό­γλωσσα τμήματα γερμανικών σχολείων.

Υπηρέτησε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως δάσκαλος, διευθυντής και Σχολικός Σύμβουλος.

Έλαβε μέρος σε πολλά συνέδρια και ημερίδες ως εισηγητής θεμάτων Παι­δαγωγικής και Λαογραφίας, με την οποία ασχολείται με ιδιαίτερο ζήλο. και τι­μήθηκε με έπαινο από την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Είναι μέλος της ΔΟΑΤ (Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης).

Ως Πρόεδρος της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου (1983-89) υπήρ­ξε ο ιδρυτής του λαογραφικού περιοδικού "Σαρακατσαναίοι", που εκδίδεται στα Γιάννινα από το 1984.

Μιλάει Γερμανικά και έγραψε αρκετά βιβλία και άρθρα ποικίλου περιεχο­μένου.

Έργα του:

Γραμματική της απλής καθαρεύουσας. Αθήνα 1973
100 Σχολικά Τραγούδια (συλλογή), Αθήνα 1973
Τα Χριστιανόπουλα (Προσει^ές-Απολυτίκια-Θ. Λειτουργία), Αθήνα 1974
Η Εκπαίδευση των Ελληνόπουλων στη Γερμανία, Wuppertal 1982
Ζωή και Παράδοση των Σαρακατσαναίων, Ιωάννινα 1990. Α' έκδ. (Έπαινος Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας)
Κατσαντώνης, ο σταυραετός των Τζουμέρκων και των Αγράφων, Εκδ. ΠΟΣΣ, Θεσσαλονίκη 1991
Γραμματική της Νεοελληνικής γλώσσας, Εκδ. Κορφή, Αθήνα 1993
Ωδική Ανθολογία, Εκδ. Κορφή, Αθήνα 1994
Το όνειρο της Λευτεριάς (διήγημα). Εκδ. ΠΟΣΣ (Ηχώ των Σαρ/ναίων), Λά­ρισα 1995
Τα Ζαγοροχώρια, Ιωάννινα 1996
Πολλά άρθρα, μελέτες και κριτικές του έχοΐ'ν δημοσιευθεί σε διάφορα πε­ριοδικά και εφημερίδες.